Define Aramak İçin Nereden ve Nasıl İzin Alınır? – Define Arama Ruhsatı Örneği ve Maliyeti

3446
         Bu konuda define arama ruhsatı nerden ve nasıl alınır, kaça mal olur, maliyeti nedir, define arama ruhsatı ücreti, define aramak yasak mı gibi sorularınıza cevap bulabilirsiniz.         

         Define arama ruhsatı almak için Kültür ve Turizm Bakanlığı Define Arama Yönetmeliğinin 5. maddesine göre (Madde 5- Define aramak isteyenler, arayacakları yerin bağlı bulunduğu mülki amire bir dilekçe ile müracaat ederler.) Burada ki mülki amirden kasıt Kaymakamlıktır. Kaymakamlık başvurunuzu bölgedeki müzeye aktarıyor. Müze define arayacağınız yerin 1/500 ölçekli haritasını çıkarıyor ve dosyaya arazinin fotoğraflarını da ekleyerek yetkili kişilerce il bayındırlık müdürlüğüne onaylatılıyor. Eğer arazi şahıs malıysa noter onaylı muvafakatname almanız gerkiyor. Kamu malıysa muvafakatnameyi milliemlak müdürlüğünden veya orman müdürlüğünden alacaksınız. Bu işlemler tamamlanınca görevli memur araziye gelerek inceleme yapıyor. İnceleme sonucunda bir engel yoksa ruhsatınız veriliyor. Ancak memur araziyi sit alanı ilan ederse ev yapmanız dahi yasaklanır.  

         Define arama ruhsatının maliyeti 1000 TL ile 3000 TL arasında değişir. Bu ücrete memurların yevmiyesi dahil değildir. Memur yevmiyeleri kazı yapılacak gün üzerinden hesaplanır ve peşin olarak alınır.
         Aşağıda define arama ruhsatı örneğini bulabilirsiniz.

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
   DEFİNE ARAMA RUHSATI


   …………… ili,  …………….. ilçesi,……………. Bucağı,………….. …..köyü,…………….. yöresinde kroki ve fotoğraflarla belirtilen yerde define aramak isteyen …………………… ‘na 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. ve 50. maddeleri uyarınca aşağıdaki koşullara uyulmak kaydı ile define arama ruhsatı verilmiştir.

   1- Define araması, define aranacak yere en yakın müzeden görevlendirilecek ihtisas elemanı başkanlığında, Maliye ve Gümrük ve İçişleri Bakardan temsilcisi gözetiminde yapılır.

   2- Define aranacak yeri incelemeye gelecek müze ihtisas elemanı ile, aramada bulunacak ihtisas elemanı, Maliye ve Gümrük ve İçişleri Bakanları temsilcilerinin yol masrafı ve birinci derece devlet memuru harcırahı üzerinden yevmiyeleri, define arayıcısı tarafından ödenir.  Bu yevmiyeler günlük zorunlu giderleri karşılamadığı takdirde, aradaki fark yevmiyelerin %50’sini geçmemek şartıyla define arayıcısı tarafından ayrıca ödenir.

   3- Define aramasından doğacak zarar ziyan ve kazı yapılan yerin eski haline getirilmesi ile ilgili masrafların tahmini tutan, ilgili müze müdürlüğünce tespit edilir.

   4- Define arama ruhsatı, başkasına devredilemez. Bu iş için bir başkası tevkil olunamaz. Ruhsatname bir yıl sürelidir. Aynı şahsa aynı süre içinde birden fazla yerde define arama izni verilmez. Define araması, aralıksız en çok bir ay devam eder. Hava muhalefeti veya tabi afetlerden dolayı, bu süre içinde arama bitirilmezse, ruhsatname süresi, bir defaya mahsus olmak üzere, mülki amirce, en çok bir ay daha uzatılır.

   5- Define aramasının, kanun ve yönetmelik hükümlerine göre, ilgililerce durdurulması halinde; arayıcı hiçbir hak zarar ve ziyan talebinde bulunamaz.

   7- Define aramalarında kültür ve tabiat varlığı bulunduğu takdirde arama derhal durdurulur ve durum Bakanlığı’nca geçer akçe olarak değeri tespit edilir.

   8- Bulunan definenin Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca geçer akçe olarak değeri tespit edilir.

   a)  Define hazineye ait arazide bulunmuşsa %50’si arayıcıya,

   b)  özel ya da tüzel kişilere ait yerde bulunmuşsa %40’ı arayıcıya, %10’nu ise mülk sahibine verilir.

   9- Define arama çalışmaları görevliler ile arayıcının imzasını taşıyan tutanaklarla günü gününe tespit edilir. Bu tutanaklar ve arama sonunda tanzim edilecek nihavi tutanak Bakanlığa gönderilir.

   Madde 11- Define araması, define aranacak yere en yalcın müzeden görevlendirilecek ihtisas elemanı başkanlığında, Maliye ve Gümrük ve İçişleri Bakanlarının mahalli birer temsilcisi gözetiminde yapılır.

   DİĞER HÜKÜMLER

   Madde 12- Define aranacak yeri incelemeye gidecek müze ihtisas elemanı, Maliye ve Gümrük ve İçişleri Bakanları temsilcilerinin yol masrafı ve birinci derece devlet memuru harcırahı üzerinden yevmiyeleri define arayıcısı tarafından ödenir. Bu yevmiyeler günlük zorunlu giderleri karşılamadığı takdirde aradaki fark yevmiyelerin %50’sini geçmemek şartıyla define arayıcısı tarafından ayrıca ödenir.

   Madde 13- Define aramasından doğacak zara ziyan ve kazı yapılan yerin eski haline getirilmesi ile ilgili masraflar define arayıcısına aittir. Bu masrafların tahmini tutan ilgili müze müdürlüğünce tespit edilir.

   Madde 14- Define arama yerini incelemeye gidecek Müze ihtisas elemanının harcırahı önceden 12. ve 13. Maddelerde yazılı diğer harcamalar ise arama başlamadan öce arayıcı tarafından bir devlet bankasına müze müdürlüğü adına yatırılır. Müze müdürü aramadan önce görevlilere avans öder.

   Hizmetin yerine getirilmesinden sonra görevlilerin verecekleri hakediş belgelerine göre kesin hesap yapılır. Artan para arayıcıya iade edilir.

   Madde 15- Çalışmalar, görevliler ile arayıcının imzasını taşıyan tutanaklarla günü gününe tespit edilir. Bu tutanaklar ve arama sonunda tanzim edilecek nihai tutanak Bakanlığa gönderilir.

   Madde 16- Define aramasının mevzuat hükümlerine göre ilgililerce durdurulması halinde arayıcı hiçbir hak zarar ve ziyan talebinde bulunamaz. Define aramalarında kültür ve tabiat varlığı bulunduğu takdirde arama derhal durdurulur ve Bakanlığa bildirilir. Arayıcı bulunan kültür ve tabiat varlıkları üzerinde hiçbir hak iddia edemez.

   Madde 17- Define aramasında çıkan buluntular Bakanlıkça tayin edilecek en az üç kişilik bir uzman heyetine incelettirilir. Elde edilecek buluntular kültür ve tabiat varlığı ise müzelere, define ise Maliye ve Gümrük Bakanlığına teslim edilir. Madde 18- Bulunan definenin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca   geçer akçe olarak değeri tespit edilir. Define hazineye ait arazide bulunmuşsa %50’si arayıcıya, özel veya tüzel kişilere ait arazide bulunmuşsa %40’ı arayıcıya, %10’u ise mülk sahibine verilir.

   KALDIRILAN HÜKÜMLER:

   Madde 19- 14 Eylül 1973 gün ve 14655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ”Define araştırılması ile ilgili yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

   YÜRÜRLÜK

   Madde 20- Bu yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

   YÜRÜTME: Madde 21- Bu yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanı ve Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here